HomeNLMVOWAVEVeilig werken met transporthouders

Veilig werken met transporthouders

Transporthouders zijn conform de Europese Richtlijn niet gedefinieerd als hijsgereedschap. Het betreft hier veelal emballage, dat dusdanig is uitgevoerd dat het uitnodigt tot hijsen. Voorbeelden hiervan zijn stapelbakken, palletramen en steigerbuisbokjes.

sticker hijs instructie

Uit een in 2011 door VVT en ABOMA uitgevoerd onderzoek is naar voren gekomen dat ongevallen met transporthouders vooral worden veroorzaakt als gevolg van foutief gebruik hiervan. Aansluitend op dit onderzoek heeft de KOMAT en ABOMA een Risico Inventarisatie en Evaluatie (RI&E) laten uitvoeren over het veilig toepassen en omgaan met transporthouders. Dit mede naar aanleiding van hetgeen is bepaald in de Al-17, 7e editie 2012, paragraaf 5.11.

Naar aanleiding van de uitgevoerde RI&E blijkt dat het verantwoord is transporthouders te gebruiken voor hijsdoeleinden mits is voldaan aan een aantal voorwaarden zoals die in de kolommen "Beheersmaatregel", "Opschriften", "Instructie" en "Aanvullende maatregelen" staan vermeld. Hierbij is het toelaatbaar dat een controle op opschriften en technische staat minimaal eenmaal in de drie jaar wordt uitgevoerd.

Hijsen steigerbokje 2017.JPG

Standpunt KOMAT

Naar aanleiding van bovengenoemde bepalingen, neemt de KOMAT (Contactgroep Materieel van Bouwend Nederland) het volgende standpunt in:

 

 • Bepaling in Al-17 en uitkomst van de RI&E zijn maatgevend.
 • Bij aanschaf wordt de uitvoering bepaald op basis van beoogd gebruik.

Hierbij wordt onderscheid gemaakt tussen:

 1.  Emballage: hulpmiddel om artikelen in te vervoeren en/of op te slaan waarmee niet wordt gehesen.
 2.  Hijsbare transporthouders: hulpmiddelen om artikelen in te vervoeren en/of op te slaan, tevens te laden en te lossen, met hijspunten om te koppelen aan een kraan(haak).
 • Indien niet bedoeld is om te hijsen, ontbreken hijspunten of is duidelijk aangegeven dat hijsen niet is toegestaan.
 • Als wel bedoeld is om te hijsen, is de hijsbare transporthouder daar op ontworpen en als zodanig uitgevoerd, voorzien van kenmerken zoals in de RI&E genoemd.
 • Gebruikershandleiding, inclusief (af)keurcriteria is onderdeel bij levering van transporthouders.
Hijsinstructie Barel

Standpunt VolkerWessels Bouwmaterieel

VolkerWessels Bouwmaterieel conformeert zich aan het standpunt zoals dit door de KOMAT op het gebied van transporthouders is ingenomen. Om dit te concretiseren zijn door VolkerWessels Bouwmaterieel de volgende acties in gang gezet.

 

 • Emballage zal vanaf heden worden voorzien van een sticker indien hijsen niet is toegestaan.
 • Hijsbare transporthouders zullen vanaf heden worden voorzien van een sticker waarop wordt aangegeven op welke manier er gehesen dient te worden.
 • Er wordt een gebruikershandleiding voor wat betreft transporthouders gemaakt. Deze zal via onze webshop met de klanten worden gedeeld.
 • Er wordt een werkinstructie controle transportmiddelen gemaakt.
 • Er wordt een toolbox "veilig werken met transporthouders" ontwikkeld. Deze wordt op verzoek ook met onze klanten gedeeld.

Wilt u over dit onderwerp een toolbox houden, neem dan contact op met mtvoorde@materieeldienst.nl Wij helpen u hier graag bij!

+